Föreningen Mundum

Introduktion


Föreningen Mundum är en allmänyttig ideell förening som genom gåvor och donationer vill verka för en värld där civilisationer möts.

Mundum betyder Världen

Vi vill ge okonventionellt bidrag till världen

ingen annan ger

- grundarna av föreningen Mundum

Vi stödjer

Vårt ändamål

Mundum är en allmännyttig ideell förening. Vi jobbar för att stödja genom insamling av gåvor och donationer till stöd för dessa områden:

 1. Verka för en värld där civilisationer möts.
 2. Bygga interstellära och interdimensionella relationer, genom att skapa förståelse över nuvarande gränser och bygga kunskap inom alla områden som förenar.
 3. Främja utbyte av kultur och teknologi samt inom andliga och vetenskapliga områden.
 4. Fördjupa gränsvetenskaper som paranormal forskning och klärvoajanta studier samt bidraga till gränsöverskridande innovationer.
 5. Tillhandahålla och bidra till anläggningar och mark till stöd för ovan nämnda och berörda områden.
 6. Spridning av transparent information globalt inom ovan nämnda samt angränsande områden.

Exempel på projekt

 • Instrument för mätning av portalforskning.
 • Mobil forskningsstation.
 • Finansiering av förlaget Centera Publishings första två titlar.
 • Finansiering av förlagsföreningens Sunmirrors utgivning, fyra titlar.
 • Datorutrustning för korrekturläsning etc för ideell utgivning. 

Our purpose clause

Mundum is a public non-profit association We work to support through the collection of gifts and donations in support of these areas:

 1. The strive for a world where civilizations meet.
 2. Building interstellar and interdimensional relationships, by creating understanding across current borders and building knowledge in all fields that unite.
 3. Promoting exchange of culture and technology as well as in spiritual and scientific fields.
 4. The deepening of frontier sciences such as paranormal research and clairvoyant studies and contribute to cross-border innovations.
 5. Providing and contributing to facilities and land in support of the above mentioned and relevant areas.
 6. The dissemination of transparent information globally about the above mentioned and adjacent areas.

Medlem & Kontakt

Kontakta oss

Använd gärna fomuläret för att kontakta oss!

 
 
 
 

Medlemskap

Använd gärna formuläret för att söka medlemskap i föreningen Mundum.

Beslut om inval meddelas sökanden utan dröjsmål.

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår.

I svarsmailet kommer uppgifter om aktuell medlemsavgift. 


Föreningsavgiften betalar du till

Swish:1230626747
Bankgiro:5645-9415

Stadgar

– STADGAR FÖR FÖRENINGEN MUNDUM –


§ 1. Namn
Föreningens namn är Mundum.


§ 2. Föreningens ändamål

Mundum är en allmännyttig ideell förening. Vi jobbar för att stödja genom insamling av gåvor och donationer till stöd för dessa områden:

 1. Verka för en värld där civilisationer möts.
 2. Bygga interstellära och interdimensionella relationer, genom att skapaförståelse över nuvarande gränser och bygga kunskap inom alla områden som förenar.
 3. Främja utbyte av kultur och teknologi samt inom andliga och vetenskapliga områden.
 4. Fördjupa gränsvetenskaper som paranormal forskning och klärvoajanta studiersamt bidraga till gränsöverskridande innovationer.
 5. Tillhandahålla och bidra till anläggningar och mark till stöd för ovan nämnda och berörda områden.
 6. Spridning av transparent information globalt inom ovan nämnda samt angränsandeområden.


§ 3. Säte
Styrelsen har sitt säte i Ställdalen, Ljusnarsbergs kommun.


§ 4. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och den av årsmötet tillsatta styrelsen.


– MEDLEMSKAP –


§ 5. Medlemskap
Föreningen är öppen för fysiska personer som aktivt vill medverka för föreningens ändamålsparagraf. Till medlem i föreningen kan antas den som är minst 18 år och aktivt kan delta i föreningens möten och aktiviteter i Ställdalen. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.


§ 6. Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap sker skriftligen till styrelsen via föreningens e-post/kontaktformulär på föreningens hemsida, www.mundum.org. Beslut om inval meddelas sökanden utan dröjsmål. Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår.


§ 7. Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen via e-post anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.


§ 8. Uteslutning
Medlem kan uteslutas om denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning avgörs efter medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning fattas först efter medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom minst 14 dagar. I beslutet redovisas skälen för uteslutning. Beslutet tillställs den berörde inom 3 dagar efter beslutet.


§ 9. Medlemsavgiften
Beslutad inträdesavgift betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Halv medlemsavgift gäller från Juli. Betalda avgifter återbetalas ej.


– ÅRSMÖTE –


§ 10. Årsmöte
• Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad i Ställdalen.
• Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista sänder styrelsen senast 3 veckor före mötet via e-post..
• Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar anges det i kallelsen.
• Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga för medlemmarna i kallelsen.


§ 11. Rösträtt vid årsmöte
• Medlem som har betalat medlemskap har rösträtt.
• Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (kan inte utövas genom ombud).


§ 12. Förslag till ärenden vid årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.


§ 13. Ärenden på årsmötet
Följande ärenden behandlas och protokollförs under årsmötet.


1. Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning (samt inkomna förslag).
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- o resultaträkning).
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt fastställande av balansräkning under verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsgifter.
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ordinarie ledamöter.
12. Val av suppleanter till styrelsen.
13. Val av revisorer.
14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Inget utöver det som finns i kallelsen tas upp eller beslutas på årsmötet.


§ 14. Beslut och omröstning
• Beslut fattas efter omröstning (votering).
• Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
• Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
• För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning (Se § 25 samt § 26).
• Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
• Beslut bekräftas med klubbslag.


§ 15. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen (e-post). Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.


– STYRELSE –


§ 16. Styrelsen
Styrelsen är, av årsmötet valt, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


§ 17. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 18. Personuppgifter
Föreningen lagrar inga personnummer.


§ 19. Revisorer
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning under verksamhetsåret utses två revisorer när balansomslutningen är mer än 40 milj. kr och/eller har mer än 50 anställda och/eller har en omsättning på mer än 80 milj kr. Detta är i enlighet med revisionlagen. Revisionsberättelse lämnas till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.


§ 20. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
Föreningen har organisationsnummer.
Föreningen är moms och skattebefriad.
Styrelsens årsredovisning överlämnas till föreningens revisorer före Januaris utgång.


§ 21. Styrelsens uppgifter
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen som:
• Verkställer de av årsmötet fattade beslut.
• Handhar föreningens ekonomiska angelägenheter och räkenskaper.
• Ser till att gåvor insamlas till stöd för projekt enligt ändamålsparagrafen.
• Beslutar om projekt som föreningen skall stödja med donation enligt ändamålsparagrafen.
• Beslutar om inval respektive uteslutning av medlemmar.
• Förbereder årsmöte.
• Avger årsredovisning för senaste räkenskapsåret till årsmötet.
• Det är också ordförandens uppgift att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse kallas.


– FÖRENINGENS MEDEL –


§ 22. Föreningens medel
Föreningens intäkter är tänkta att komma från:
• Frivilliga gåvor och support via Patreonsidor och FB-grupper.
• Medlemsavgifter.
• Hyresintäkter från föreningens fastighet.
• Övrigt såsom donationer etc.


§ 23. Ansökning av medel
Vi verkar för att stödja genom insamling av gåvor till stöd för paranormal forskning och klärvoajanta studier samt sprida information om framsteg inom dessa och närliggande områden. Dessa kan utgöras av:
• Inköp av utrustning som datorer och instrument.
• Inköp av material, verktyg mm för utveckling av instrument etc.
• Finansiering av resor för ändamålet.
• Tillhandahållande av lokaler
• Konsulttjänster nödvändiga för projektet.
• Publicering och spridning av resultat.


Ansökan om bidrag till forskningen lämnas till föreningens styrelse. Ansökan kan lämnas in under hela året. Räkna med en handläggningstid på runt en månad. Hela eller delar av beloppet kan beviljas. Vid avslag behöver föreningen inte motivera avslaget. Ansökning skall innehålla:
• Vilket projekt som önskas genomföras.
• Budget/uppgifter om vad medlen skall användas till.
• Vilka resultat som hoppas uppnås.
• Kontaktuppgifter.
• Bakgrund/referenser såsom tidigare utförd forskning, studier eller andra meriter. (Vid första ansökan).


Redovisning är obligatorisk av hur medlen använts samt vilka resultat som uppnåddes. Skall inlämnas inom ett år efter ansökan beviljats.


– STADGEÄNDRINGAR –


§ 24. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.


§ 25. Ändring av stadgar
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar beslutas av årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.


§ 26. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses överlämnas föreningens tillgångar till verksamhet/projekt med liknande syfte som angetts i ändamålsparagrafen. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning sänds därefter till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Verka för en värld där civilisationer möts

- Ur föreningen Mundums ändamålsparagraf

Manifest

Vi vill skapa förståelse och samla kunskap för att gynna interstellära och interdimensionella relationer inom områden som:

 • Astropsykologi – Innebär enligt vår definition studiet av människors och icke-människors beteende, både medvetna och omedvetna fenomen, samt mentala processer som tankar, känslor och motiv. Annanhetens psykologi har en stor plats i detta*.
 • Astrosociologi – Hänvisar enligt vår definition till hur människor beter sig när de träffar eller umgås med utomjordiska besökare, och involverar verbal eller icke-verbal kommunikation.
 • Astroteologi – Studiet av egenskaperna hos vad människor kallar Gud samt religiös och andlig kunskap. Det inkluderar kunskapen om livskraft och genomsyrande. Dessutom den inom teknik och vetenskap samt hur Källan till Allting manifesterar sig i alla skapelser.
 • Astrobiologi – Är studiet av livet i universum genom egenskaperna hos dess stödjande miljöer. Detta inkluderar planetsystemens stjärninteraktioner och processer.
 • Omniekologi – Kunskapen om samspelet mellan alla former av dimensionellt liv i samtliga universum. Med fokus på hur människan kan lära sig leva i samklang med alla livsformer, synliga och osynliga.


 • Vi värnar extra för vår egen planet Jorden som den levande varelse hon är, och hennes biologiska mångfalds uttryck.
 • Vi vill finna hur vi kan återställa livsmöjligheterna till de yppersta samt främja samverkan mellan Jordens alla innevånare.


-------------------------------------------------------- 


* Annanhet - kvaliteten eller faktumet av att vara annorlunda.